Date    Media    Topic / Heading    Exposure   
15 Apr, 2019 Apple Daily 測量師被揭估大面積推高工程費 QSD Chairman Sr Raymond Kong
12 Apr, 2019 Sky Post 土瓜灣樓沉降住戶維修資助 僅$1萬 Building Policy Panel Chairman Sr Vincent Ho
4 Apr, 2019 Sing Tao Daily 專欄「高深可測」:購二手樓前可聘專業人士評估 BSD Chairman Sr Kenny Tse
3 Apr, 2019 Cable TV 財經即時睇 Past President Sr Dr Stephan Lai
3 Apr, 2019 TVB 日日有樓睇 GPD Council Member Sr Alnwick Chan
31 Mar, 2019 Hong Kong Economic Journal 張建宗:明日大嶼是解決房屋供應良藥 HKIS
31 Mar, 2019 Hong Kong Economic Times 張建宗:交椅洲人工島是解決土地房屋問題良藥 HKIS
31 Mar, 2019 TVB News 深水埗有業主未理會驗窗通知 區議員促增人手跟進(0:32-0:50) Past President Sr Vincent Ho
27 Mar, 2019 TVB 日日有樓睇 GPD Council Member Sr Alnwick Chan
26 Mar, 2019 Hong Kong Economic Times 【明日大嶼】測量師學會:商業地價以優越位置估算 「啟德」打折頭作參考 HKIS, GPD Chairman Sr KK Chiu